Home > INTREA-PIKO | Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o., se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10, IČ: 457 98 133 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese vo.intrea.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky se tedy použijí výhradně pro velkoobchodní prodej zboží prodávajícího, tedy na případy, kdy kupující jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese vo.intrea.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Prodávající a kupující si mohou sjednat v kupní smlouvě ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní kupující provádí objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Objednání zboží kupujícím přes e-shop bez provedení registrace není možné. Vytvoření uživatelského účtu podlého schválení prodávajícího.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující může prodávajícího požádat o obnovení uživatelského účtu, a to elektronickou formou na emailovou adresu info@yedoo.cz.

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Veškeré informace o zboží (název, popis, cena, technické údaje, aj.) jsou uvedeny přímo na webových stránkách vo.intrea.cz nebo v příbalovém letáku. Vzhledem k průběžným inovacím se aktuální data na webových stránkách mohou lišit od tištěných katalogů a dalších informačních materiálů. Prodávající si vyhrazuje právo na technické změny na výrobku bez předchozího upozornění.

3.2. Kupující bere na vědomí, že údaje o skladových zásobách uvedených na vo.intrea.cz nemusí odpovídat skutečnému stavu zboží na skladě (sklad na vo.intrea.cz se aktualizuje každých cca 30min a může tedy docházet k odchylkám v těchto údajích).

3.3. Prodejní ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Doporučené prodejní maloobchodní ceny uvedené v katalogu jsou pouze doporučené a informativní. Všechny doporučené prodejní maloobchodní ceny obsahují 21% DPH.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska. V případě požadavku kupujícího na doručení zboží mimo území České republiky a Slovenska, bude výše nákladů na doručení dohodnuta mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím elektronické komunikace po realizaci objednávky kupujícím.

4.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými v dodacích a dopravních podmínkách dostupných na internetové adrese http://vo.intrea.cz/text/dodaci-a-platebni-podminky.

4.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dne, který je uveden na daňovém dokladu (faktuře) jako datum splatnosti.

4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“). Prodávající zašle kupujícímu fakturu pouze elektronicky.

4.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku/fakturu a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Přeprava a dodání zboží se řídí dodacími podmínkami uvedenými na internetové adrese http://vo.intrea.cz/text/dodaci-a-platebni-podminky.

5.2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři (není-li v poznámce objednávky uvedeno jinak).

5.3. K přechodu vlastnického práva na kupujícího dochází okamžikem zaplacení kupní ceny zboží v plné výši.

6.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Prodávající a kupující jsou oprávnění odstoupit od kupní smlouvy podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva v takovém případě zaniká doručením odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

7.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí občanským zákoníkem.

7.2. Není-li u daného produktu uvedeno jinak, je záruční doba (lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění) na produkty všech značek 24 měsíců.

7.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Intrea-Piko s.r.o., Radlická 80, 15000 Praha 5 (pouze v případě osobního předání zboží) nebo Intrea-Piko s.r.o., Skladový areál, Brunka 64, 396 01 Humpolec (v případě osobního předání nebo pro zasílání reklamovaného zboží přepravcem) nebo elektronicky na e-mailové adrese  info@yedoo.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, případně řádně vyplněný reklamační list doplněný fotografiemi dokumentujícími vadu a kopii dokladu o koupi.

8.  VYŘÍZENÍ REKLAMACE

8.1. Kupující prohlédne zboží dodané prodávajícím co nejdříve po převzetí. Prohlídku kupující provádí tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení veškeré odborné péče. Při použití zásilkové služby nebo veřejného přepravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí Přepravním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními obchodního či občanského zákoníku.

8.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.3. Pokud kupující převezme zboží v rozporu s fakturou (jiný typ zboží, jiná barva zboží apod.), nebo kupující zjistí chybějící či nadbytečné zboží, bez prodlení tuto skutečnost oznámí prodávajícímu a to nejpozději do 24h od jeho převzetí. Po uplynutí této lhůty nemusí být této reklamaci kupujícího vyhověno.

8.4. Při uplatnění reklamace doporučujeme, aby kupující bez odkladu zahájil reklamační řízení. V písemném oznámení kupující popíše prodávajícímu vadu nebo vady, které reklamované zboží má a to popisem vadné vlastnosti nebo popsáním projevu vady a společně s fotodokumentací závady a kopií dokladu o koupi jej neprodleně odešle elektronicky na adresu prodávajícího info@yedoo.cz. Nebo písemně na adresu (viz odstavec 7.3.).

8.5. V případě, že si v rámci vyřízení reklamace prodávající vyžádá zaslání poškozeného zboží, je kupující zodpovědný za dostatečné zabezpečí zásilky proti jejímu poničení při přepravě. Reklamované zboží kupující předá kompletní a čisté. Při výměně reklamovaného zboží za zboží stejného typu a ceny trvá původně uzavřená smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, proto ani jedné smluvní straně nevzniká nárok na vyrovnání případného cenového rozdílu.

8.6. Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající písemně uvede důvod zamítnutí reklamace. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

8.7. O reklamaci prodávající pokud možno rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace konečným spotřebitelem, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

9.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případných dalších osobních údajů, které prodávajícímu poskytne (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou                           soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.

10.8.2. Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači.

12. DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, pokud kupující nemá založený uživatelský účet.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Kupující odesláním elektronické objednávky stvrzuje, že akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27. 8. 2020.


INTREA-PIKO, s.r.o. |+420 604 636 367 | objednavky@intrea.cz

powered by 3sixty, s.r.o., with E-shop Shop360
Čekejte...
Objednáváte více kusů zboží, než je skladem. Na skladě je pouze